ประกาศครุภัณฑ์ รายการ ชุดปฏิบัติการแขนกลงานเชื่อมรองรับอุตสาหกรรม 4.0 จำนวน 1 ชุด วงเงิน 4,500,000.00 บาท

ประกาศครุภัณฑ์ รายการ ชุดปฏิบัติการแขนกลงานเชื่อมรองรับอุตสาหกรรม 4.0 จำนวน 1 ชุด วงเงิน 4,500,000.00 บาท

 

หัวข้อ pdf
ชุดปฏิบัติการแขนกลงานเชื่อมอุตสาหกรรม 4.0
ใบราคากลาง 4,500,000 อุตสาหการ
4. ตัวอย่างร่างประกาศเชิญชวน 4,500,000 อุตสาหการ

Comments are closed.