คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับ รางวัลในการแข่งขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับ รางวัลในการแข่งขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับ
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1
รายการแข่งขัน
การแข่งขันการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบเครื่องกล
นายเดโชพล วุฒโธ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
นายวรวุฒิ ธนีเจริญ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
อาจารย์ผู้คุมทีม รศ.ดร.จตุรงค์ ลังกาพินธุ์

รางวัลชนะเลิศรองอันดับ 2
รายการแข่งขัน
การประกวดโปสเตอร์สหกิจศึกษา
นายวริทธิ์นันท์ บัวจันทร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
อาจารย์ผู้คุมทีม ผศ.ดร.สุรินทร์ แหงมงาม

การแข่งขันทักษะทางเครื่องจักรกลอัตโนมัติ (CNC)
นายอภิณัฐ พรหมสวัสดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
นายอนุวัฒน์ พุทธจรรยา สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
อาจารย์ผู้คุมทีม นายธีรศักดิ์ โทนสังข์อินทร์

ในการแข่งขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการแข่งขันทักษะวิชาชีพของนักศึกษาและแลกเปลี่ยนความรู้ทักษะทางด้านวิชาการ กิจกรรมด้านสหกิจศึกษา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ รวมทั้งกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีในงานประกันคุณภาพการศึกษา

ภาพกิจกรรม

Comments are closed.