คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการ JingShi Cultural Exploration Program ระหว่างวันที่ 11 – 21 มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการ JingShi Cultural Exploration Program ระหว่างวันที่ 11 – 21 มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี นำโดย ผศ.ดร.จักรี ศรีนนท์ฉัตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ ผศ.ดร.สานิตย์ดา เตียวต๋อย หัวหน้างานวิเทศและประชาสัมพันธ์ ได้ให้การต้อนรับ นักศึกษาจากสถาบันจิงซื่อ สาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ยกระดับการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา และการสร้างฐานความร่วมมือทางด้านการศึกษาที่มุ่งเสริมสร้างการพัฒนาอาชีพที่หลากหลายตามความต้องการของนักศึกษาไทยและจีน โครงการ JingShi Cultural Exploration Program ระหว่างวันที่ 11 – 21 มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

โดยการศึกษาดูงานครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจาก Beijing Huatec Information Technology Co.,LTD ได้จัดส่งนักศึกษา และคณาจารย์มาเข้าร่วมโครงการ JingShi Cultural Exploration Program โดยได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านไทย การเรียนทำอาหาร และขนมไทย เรียนศิลปะการฝึกมวยไทย ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ด้านวิทยาศาสตร์ การเรียนการสอนด้านศิลปะรำไทยและรำวงมาตรฐาน รวมถึงได้เข้าอบรมการฝึก Design Thinking อีกด้วย

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563 ผศ.ดร.จักรี ศรีนนท์ฉัตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีปิดพร้อมมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่นักศึกษาจากสถาบันจิงซื่อ ที่ได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว

ภาพกิจกรรม

Comments are closed.