รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Global Capstone Design Project (GCDP)

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Global Capstone Design Project (GCDP)

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Global Capstone Design Project (GCDP) ร่วมกับ Yeungnam University สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 7 – 10 มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
และปฏิบัติการ 2 ที่YU เกาหลี ช่วงกลางเดือน กรกฏาคม 2563
เอกสารแนบประกอบการเข้าร่วมโครงการ
1. สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษาหรือสำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ชุด
2. สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript) จำนวน 1 ชุด
(มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ในวันที่สมัครทุนไม่ต่ำกว่า 2.30
3. คะแนนทดสอบภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนตามเกณฑ์มาตรฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ (ยื่นภายหลังสมัครได้)
3.1 RT – TEP ระดับ 2.5 คะแนนขึ้นไป
3.2 TOEIC (990) ระดับไม่ต่ำกว่า 300 คะแนน
3.3 Tell me more (Placement/Progress Test) ระดับ 3.5 คะแนนขึ้นไป
3.4 Tell me more (Achievement Test) ระดับ 280 คะแนนขึ้นไป
3.5 คะแนนทดสอบภาษาจีนตามมาตรฐานของสถาบันการสอนภาษาจีน HSK ระดับ 3
ผลคะแนนทดสอบให้มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่สมัคร

หมายเหตุ:
– ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี
ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ภายในเวลาราชการเท่านั้น

ดาวน์โหลดไปสมัครได้ที่ http://www.isd.rmutt.ac.th/?wpfb_dl=235

———————————

การสอบคัดเลือก แบ่งเป็น 3 ฐาน

ฐาน 1 สอบทฤษฎีเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น เน้นแนวคิดขั้นตอนวิธี(Algorithm)

ฐาน 2 สอบปฏิบัติ ต่อวงจรขั้นพื้นฐานด้วยบอร์ด Arduino uno โดยรับค่าจากเซ็นเซอร์ต่างๆ แล้วแสดงผลค่าที่คำนวณได้จากเซ็นเซอร์ พัฒนาด้วยโปรแกรม Arduino IDE

ฐาน 3 สัมภาษณ์อังกฤษ

———————————
สถานที่สอบคัดเลือก
อาคารฝึกอบรม ของสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตรงข้าม ตึก iWork)

สอบวันที่ 29 พ.ย 62 เริ่มลงทะเบียนเวลา 12:30 นาฬิกา

Comments are closed.