ขอความร่วมมือนักศึกษาตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับความพึงพอใจของ นศ. ที่มีต่อ มทร.ธัญบุรี