โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในต่างประเทศของสาขาวิชาวิศวกรรมเคมีสิ่งทอและเส้นใย ณ มหาวิทยาลัย Technical University of Liberec ประเทศสาธารณรัฐเช็ก

โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในต่างประเทศของสาขาวิชาวิศวกรรมเคมีสิ่งทอและเส้นใย ณ มหาวิทยาลัย Technical University of Liberec ประเทศสาธารณรัฐเช็ก

โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในต่างประเทศของสาขาวิชาวิศวกรรมเคมีสิ่งทอและเส้นใย ณ มหาวิทยาลัย Technical University of Liberec ประเทศสาธารณรัฐเช็ก โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ คือ นางสาวสุนิสา แสนสุขสันติ นายปฤณ โสภาสพ และ นายสุทธิกาญจน์ ก๋าคำ นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ระหว่างวันที่ 10 สิงหาคม 2562 – 8 พฤศจิกายน 2562

ภาพกิจกรรม

 

 

Comments are closed.