ขอเชิญบุคลากรและเจ้าหน้าที่คณะวิศวกรรมศาสตร์เข้าร่วมการประชุมสิ่งแวดล้อมศึกษาโลกครั้งที่ 10 (10th World Environmental Education Congress)

ขอเชิญบุคลากรและเจ้าหน้าที่คณะวิศวกรรมศาสตร์เข้าร่วมการประชุมสิ่งแวดล้อมศึกษาโลกครั้งที่ 10 (10th World Environmental Education Congress)

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

1.นางสาววริศรา  พงศ์พัทธพันธุ์   (02-229-3344)

2.นางสาวกนกกาญจน์  มุ่งดี       (02-229-3357)

3.นางสาวภาณุรัตน์  สายด้วง      (02-229-3358)

4.นางสาวธมลวรรณ  มีสมบัติ      (02-229-3352)

และอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานได้ที่  https://weec2019.org/

จดหมายเรียนเชิญเข้าร่วมงานประชุม WEEC

เอกสารโครงการ

เอกสารอัตราค่าลงทะเบียนพิเศษสาหรับสถาบันการศึกษา
และหน่วยงานทางการศึกษาในประเทศไทย

Program Overview

Comments are closed.