โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างชิ้นงานวัสดุคอมโพสิตขั้นพื้นฐาน สำหรับชิ้นส่วนอากาศยาน และอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างชิ้นงานวัสดุคอมโพสิตขั้นพื้นฐาน สำหรับชิ้นส่วนอากาศยาน และอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด รองอธิการบดี มทร.ธัญบุรี ได้เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างชิ้นงานวัสดุคอมโพสิตขั้นพื้นฐาน สำหรับชิ้นส่วนอากาศยาน และอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง โดยมุ่งเป้าให้ความรู้พื้นฐานของวัสดุคอมโพสิต กระบวนการผลิต ชนิดของเครื่องมือ และอุปกรณ์พื้นฐานในการขึ้นรูปวัสดุคอมโพสิต รวมทั้งกระบวนการปรับแต่งวัสดุคอมโพสิต เพื่อเป็นพื้นฐานในการออกแบบ และสร้างวัสดุคอมโพสิตที่มีคุณภาพสูง ในการพัฒนาบุคลากร และพัฒนากำลังคนภายใต้เครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการภาคเอกชน ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ สำหรับรองรับการพัฒนาใช้วัสดุคอมโพสิตขั้นสูงสำหรับอุตสาหกรรมในอนาคต ซึ่งในการอบรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก Prof. Dr.Hamada Hiroyuki จาก Kyoto Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น มาบรรยายให้ความรู้แก่ คณาจารย์ และบุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ระหว่างวันที่ 14-15 มีนาคม 2562 ณ อาคารปฏิบัติการเครื่องมือกลพื้นฐาน ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (FAB LAB)

Comments are closed.