ลงนามความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กับ Beijing Huatec Information Technology Co., Ltd. เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

ลงนามความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กับ Beijing Huatec Information Technology Co., Ltd. เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

Comments are closed.