ลงนามความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กับ Liaoning Railway Vocational and Technical College สาธารณรัฐประชาชนจีน และร่วมศึกษาดูงานที่ Xiamen Huaxia University เมื่อวันที่ 10-13 มีนาคม 2562 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

ลงนามความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กับ Liaoning Railway Vocational and Technical College สาธารณรัฐประชาชนจีน และร่วมศึกษาดูงานที่ Xiamen Huaxia University เมื่อวันที่ 10-13 มีนาคม 2562 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

Comments are closed.