นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร พฤกษ์ลดา รังสิต รับสมัครพนักงานและนักศึกษาฝึกงาน