ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนเพชรบัวสวรรค์ ประจำปีการศึกษา 2556

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาเพชรบัวสวรรค์ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สังกัดคณะ/วิทยาลัย จำนวน 25 ทุน โดยให้คณะ/วิทยาลัยเป็นผู้คัดเลือกผู้รับทุน ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับทุนการศึกษาจนจบหลักสูตร 4 ปี และหลักสูตร 5 ปี (ภาคปกติ)

รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนเพชรบัวสวรรค์ ประจำปีการศึกษา 2556 (2.5 MiB, 127 downloads)

Comments are closed.