ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรม

1. โครงการหลักการออกแบบบรรจุภัณฑ์ผลผลิตเกษตรและอาหารสำหรับวิสาหกิจชุมชน วันที่ 4-5 เม.ย. 2556
2. โครงการเขียนแบบทางวิศวกรรมด้วยโปรแกรม Solidwork 20-26 พ.ค. 2556
3. โครงการบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำในเกษตรกรรม 20-21 เม.ย. 2556
ผู้สนใจติดต่อสอบถามได้ที่
หมายเลขโทรศัพท์ 025493579-81
e-mails : s.kunakorn@hotmail.com
ใบตอบรับเข้าร่วมงานสถาปนา 

Comments are closed.