มีนาคม 29, 2019

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานการบริหารและระบบผลิตไฟฟ้าแบบกระจายศูนย์

ภาพกิจกรรม
มีนาคม 29, 2019

งานประชุมวิศวกรรมอาหารแห่งชาติ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม พ.ศ. 2562

ภาพกิจกรรม
มีนาคม 29, 2019

งานประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 25 ประจำปี 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม พ.ศ. 2562

ภาพกิจกรรม
มีนาคม 25, 2019

รับสมัครจิตอาสา 1 เม.ย. 62 เวลา 14.00-16.30 น.