ขอเชิญ นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ “จักรยานพลังงานทดแทนด้วยแรงลมอัด”

คุณสมบัติผู้สมัคร

   • นักเรียน นิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา และประชาชนผู้สนใจทั่วไป แต่ละทีมจะมีสมาชิกได้ไม่เกินจานวน 10 คน
   • รายละเอียดข้อเสนอโครงการ ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้
    1. ข้อเสนอโครงการความยาวไม่เกิน 4 หน้า กระดาษ A4
    2. บทคัดย่อ : ระบุการดาเนินการประดิษฐ์จักรยานแรงลมอัดโดยสรุป ตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้น โดยบอกวัตถุประสงค์, วิธีการดำเนินการสร้าง ทดสอบ การวิเคราะห์ผลงานและการสรุปผล
    3. วัตถุประสงค์ในการใช้ประโยชน์ของจักรยานพลังงานทดแทนด้วยแรงลมอัด
    4. องค์ความรู้ทฤษฎี/หลักวิชาการเบื้องต้นที่นามาใช้ในการประดิษฐ์จักรยานพลังงานทดแทนด้วยแรงลมอัด
    5. การวางแผนงาน ขั้นตอนการทางานของผลงานจักรยานแรงลมอัด
    6. วัสดุ/อุปกรณ์ ที่ใช้ในการประดิษฐ์คิดค้น
     โดยกำหนดให้ส่งข้อเสนอโครงกำรเป็นไฟล์ .docx และ .pdf มำที่ email: compressedaircycle@gmail.com
   • ทีมที่ส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์ ต้องมีอาจารย์หรือบุคลากรในสถาบันการศึกษาเป็นที่ปรึกษาประจาและเข้าร่วมในทีมงานอย่างน้อย 1 ท่าน โดยอาจารย์ที่ปรึกษาต้องมีอายุไม่ต่ากว่า 25 ปี

รายละเอียดเพิ่มเติมดาวโหลดได้ทางไฟล์แนบ

โครงการจักรยานแรงลม (238.3 KiB, 106 downloads)

สามารถดาวโหลดใบสมัครได้ทางไฟล์แนบ

ใบสมัครโครงการสถาบัน (488.9 KiB, 19 downloads)
ใบสมัครโครงการประชาชน (493.2 KiB, 13 downloads)

Comments are closed.