โครงการ “โครงการการบูรณาการความรู้การย้อมสีธรรมชาติฯ”

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดทำโครงการ “การบูรณาการความรู้การย้อมสีธรรมชาติสู่การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม” ระหว่างวันที่ 10-11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เพื่อให้อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ได้ตระหนักถึงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติ ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งจะเป็นการเรียนรู้การใช้วัสดุจากธรรมชาตินำมาเป็นสีย้อมผ้าอันเป็นภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาแต่โบราณ และช่วยลดมลพิษทางน้ำจากการใช้สารเคมีในกระบวนการย้อมผ้าซึ่ งเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้อีกทางหนึ่ง นอกจากนี้ยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีสิ่งทอ และวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมได้อีกด้วย

 

ประชาสัมพันธ์โครงการการบูรณาการความรู้การย้อมสีธรรมชาติฯ (2.7 MiB, 19 downloads)

Comments are closed.