รับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

รับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์


ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เรื่อง การ รับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว

***************************

             

                   ด้วย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีความประสงค์จะ รับสมัคร บุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็น ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ อัตรา ค่าจ้างเดือนละ ๑๕,๐๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ปฏิบัติหน้าที่ ฝ่ายบริการอุปกรณ์และบำรุงรักษา

คุณสมบัติของผู้สมัคร

                   วุฒิปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ , เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องด้านเทคโนโลยีสารสนเท

                   เพศชายหรือเพศหญิง หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

                   มีความสามารถด้าน การติดตั้งและดูแลแก้ปัญหาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

                   มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีความกระตือรือร้น ต่อการปฏิบัติงานต่อหน้าที่

                   มีความรับผิดชอบ ทุ่มเทเวลาให้กับงาน

                   มีมุนษยสัมพันธ์ดี มีคุณธรรมและจริยธรรม และมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ทีดี

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : www.arit.rmutt.ac.th/2018/04/recruitment/

Comments are closed.