โครงการ “จิตอาสา พัฒนา บูรณะศาสนสถาน”


คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดทำโครงการ “จิตอาสา พัฒนา บูรณะศาสนสถาน” ในวันที่ 14,15,21, 22และ 28 พฤศจิกายน 2558 ณ วัดพายทอง อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง เพื่อพัฒนาบุคคลากรและนักศึกษาให้เป็นบุคคลที่เป็นคนดี มีคุณภาพ มีจิตอาสา มีความรู้คู่คุณธรรม และสามารถบูรณาการความรู้ในสายวิชาชีพวิศวกรรม และสามารถบูรณาการความรู้ในสายวิชาชีพวิศวกรรมเพื่อการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมได้

โครงการ "จิตอาสา พัฒนา บูรณะศาสนสถาน" (2.5 MiB, 60 downloads)

Comments are closed.