คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารและคณาจารย์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น และสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก