ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดภาพถ่าย (ASEAN Photo Competition 2022) หัวข้อ “สามัคคีเพื่อประโยชน์ร่วมกัน” (Unity for Mutual Benefits)