อบรมหลักสูตร การบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าและระบบจำหน่ายกำลังไฟฟ้าสำหรับงานรถไฟชานเมือง และความเร็วสูง (MAINTENANCE OF POWER STATIONS AND POWER DISTRIBUTION SYSTEMS FOR COMMUTER AND HIGH SPEED TRAINS) รุ่นที่2

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี แสดงความยินดีและมอบรางวัลให้นักศึกษา สำหรับผู้ที่มีผลคะแนนโทอิคของ TOP 10 โครงการอบรมภาษาอังกฤษเตรียมสอบ TOEIC เพื่อส่งเสริมนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (สหกิจศึกษา)
กรกฎาคม 5, 2024
ประกาศรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาค
กรกฎาคม 8, 2024