คู่มือ การประเมินผลการปฏิบัติราชการ (เชิงคุณภาพ) ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ)

คู่มือ  การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (4.5 MiB, 1221 downloads)

เอกสารการเสนอข้อกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

ชื่อไฟล์ขนาดจำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด
ชื่อไฟล์ขนาดจำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด
2. รูปแบบเอกสารประกอบการสอนและเอกสารคำสอน360.4 KiB4718
4. การทำผลงานเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ8.7 MiB2762
1.ตัวอย่างเอกสารประกอบการสอน389.9 KiB2047
3. เอกสารการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ กบค.4.9 MiB696