ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

ประกาศการผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการประจำปีการศึกษา 2557

การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ

(ผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร) ประจำปีการศึกษา 2557
  นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อผู้ที่มีสิทธิขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปีการศึกษา 2557
1.นักศึกษาชายที่เกิด ปีพ.ศ.2537 และเป็นผู้ที่ไม่สำเร็จการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร    ชั้นปีที่ 3
2.นักศึกษาชาย รหัส 1157 ที่เกิด ปีพ.ศ.2533 – 2536 ที่ยังไม่เคยทำเรื่องขอผ่อน    ผันการเกณฑ์ทหาร    กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 

งานศิลปวัฒนธรรม

งานศิลปวัฒนธรรม
1.   ส่งเสริมและประสานงานด้านศิลปวัฒนธรรมภายในคณะฯ
2.   ปฏิบัติงานด้านศิลปวัฒนธรรม ตามแผนกลยุทธ์ ตามวิสัยทัศน์ราชมงคลด้านทำนุบำรุงศาสนา ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนงานรักษามรดกไทย
3.   ดำเนินงานด้านวัฒนธรรมที่เป็นประโยชน์ของคณะฯ ด้านการให้ความรู้ และการบริการชุมชน
4.   เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านวัฒนธรรมในสังคม การฟื้นฟูวัฒนธรรมไทย จนถึงความรักชาติ
5.   จัดงาน/โครงการ/กิจกรรมพิเศษ ด้านศิลปวัฒนธรรมทางศาสนาร่วมกับนักศึกษา
6.   ประสานงาน และให้ความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมกับภาครัฐและเอกชน
7.   พัฒนาคุณภาพนักศึกษา และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้เกิดสมดุลทางธรรมชาติตามแนวพระราชดำหริ (เศรษฐกิจพอเพียง)
8.   บริการระบบศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมทางศาสนา การยกย่องเชิดชูบุคคลในหน่วยงานและบุคคลทั่วไปที่มีผลงานดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม
9.   ประสานงานกับหน่วยงานเกี่ยวข้อง
10.   ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

งานวินัยและจริยธรรม

งานวินัยและจริยธรรม
1.   ประสานงานกับอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ปกครองเกี่ยวกับการพัฒนาวินัยนักศึกษา
2.   ดำเนินงานและรับผิดชอบงานส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
3.   ส่งเสริมมีระเบียบและสนับสนุนให้นักศึกษามีระเบียบวินัย ประพฤติและปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียมประเพณีและศีลธรรมอันดี
4.   จัดกิจกรรมส่งเสริมและปลูกฝังค่านิยมทางจริยธรรม ค่านิยมทางศาสนาและการปกครองในระบบประชาธิปไตย
5.   ดำเนินการเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการกระทำความดีของนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่คณะ
6.   จัดกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น ของชาติและการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
7.   กำหนดมาตรการป้องกันปัญหาการก่อความไม่สงบทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
8.   ปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองของทางราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
9.   ดำเนินการเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนการกระทำผิดระเบียบ ข้อบังคับของนักศึกษา
10.   เสนอแนะการปรับปรุงแก้ไข ระเบียบข้อบังคับ เกี่ยวกับการเสริมสร้างระเบียบวินัยนักศึกษาให้เหมาะสมกับสภาพและสถานการณ์ปัจจุบัน
11.   ประสานงานกับหน่วยงานเกี่ยวข้อง
12.   ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj