ฝ่ายวิชาการและวิจัย ฝ่ายวิชาการและวิจัย

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

ฝ่ายวิชาการและวิจัย
1.   ควบคุม กำกับ ดูแล และติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนและโครงการของฝ่ายวิชาการและวิจัย
2.   ควบคุมการปฏิบัติงานและปรับปรุงงานให้เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
3.   ควบคุมดูแลการใช้งบประมาณ และทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด
4.   ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกคณะ เพื่อให้การปฏิบัติงานดำเนินการไปได้โดยสะดวกและรวดเร็ว
5.   สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี พร้อมทั้งปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนข้อเสนอแนะในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
6.   ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

งานพัฒนาหลักสูตร

งานพัฒนาหลักสูตร
1.   ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรของคณะก่อนนำเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา
2.   จัดทำทะเบียนหลักสูตร สถิติข้อมูลหลักสูตร/สาขาวิชา ทั้งระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา
3.   จัดทำการขอเปิดหลักสูตรให้ดำเนินไปตามแผนการศึกษาระดับอุดมศึกษา
4.   ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารวิชาการ สภาวิชาการ
5.   ทำหน้าที่ในด้าน การดูแลระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษาของมหาวิทยาลัย
6.   เตรียมการสำหรับการประชุมบริหารวิชาการ สภาวิชาการ การแจ้งและติดตามมติที่ประชุมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
7.   จัดทำคู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติและภาคพิเศษ
8.   จัดทำ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลของงานพัฒนาหลักสูตรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจได้ทราบ

งานประกันคุณภาพ

งานประกันคุณภาพ
1.   ดำเนินการจัดเก็บและรวบรวมเอกสารการประกันคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงาน
2.   จัดทำระบบข้อมูล แผนงานและมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา
3.   ประสานงานและวางระบบประกันคุณภาพภายในคณะ
4.   ติดตามงานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับฝ่ายและคณะ
5.   ตรวจสอบประเมิน และการรายงานผลการตรวจสอบประเมิน
6.   ปรับปรุงระบบงานการประกันคุณภาพการศึกษา
7.   ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

งานสารสนเทศ

งานสารสนเทศ
1.   การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของหน่วยงาน ให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย
2.   พัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารภารกิจหลักของหน่วยงาน
3.   ประสานงาน ให้คำปรึกษา และดำเนินการนำซอฟแวร์ที่พัฒนาไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง
4.   ประสานงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาทักษะและมีความพร้อมในการปฏิบัติงานภายใต้ระบบงานอิเล็กทรอนิกส์อย่างต่อเนื่อง
5.   ศึกษาและติดตามความก้าวหน้าทางด้าน ICT และการพัฒนาเทคนิคและวิธีการประยุกต์ใช้งานจริงให้กับบุคลากร
6.   ดูแลและดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ของคณะ
7.   สนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่น
8.   ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ให้บริการทางด้านเครือข่ายภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์

เว็บไซต์ งานสารสนเทศ 

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj