ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหาร

งานเอกสารการพิมพ์

งานเอกสารการพิมพ์
1.   จัดระบบการพิมพ์ การผลิต และการเก็บรักษาเอกสารให้เป็นระบบและมีคุณภาพในการผลิต
2.   ดำเนินการและควบคุมการจัดพิมพ์ การจัดทำรูปเล่ม การเก็บรักษาการเบิกจ่ายและการทำลายเอกสารให้ได้มาตรฐาน
3.   จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ เพื่อพัฒนาการผลิตเอกสารให้ทันสมัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องอยู่เสมอ
4.   ควบคุมดูแลการใช้และการบำรุงรักษาครุภัณฑ์และวัสดุการพิมพ์เพื่อการผลิตเอกสารให้มีความพร้อมอยู่เสมอและมีคุณภาพในการผลิต
5.   ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อความรวดเร็วในการปฏิบัติหน้าที่
6.   ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

งานประชาสัมพันธ์

งานประชาสัมพันธ์
1.   จัดทำแผนประชาสัมพันธ์ของคณะ
2.   รวบรวม เสาะหา และเผยแพร่ความเคลื่อนไหวจากบุคคล และหน่วยงานต่าง ๆ ของคณะ
3.   จัดทำเอกสารข่าวประจำเดือน เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงของคณะ
4.   จัดให้มีการบริการติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์ จดหมาย และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
5.   จัดให้มีการรับจ่ายไปรษณียภัณฑ์ให้กับนักศึกษาและบุคลากรของคณะ
6.   ร่วมประชาสัมพันธ์แนะแนวด้านการศึกษา
7.   จัดระบบและบริการประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกคณะ
8.   ผลิตสื่อเอกสารประชาสัมพันธ์
9.   ดำเนินการเพื่อเสริมสร้างภาพพจน์และความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานและบุคคลทั่วไป
10.   เผยแพร่ผลงานและกิจกรรมของคณะและมหาวิทยาลัย
11.   ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
12.   จัดทำแผนพัฒนาระบบสารสนเทศ
13.   ให้บริการสารสนเทศเพื่อการบริหาร (สำหรับผู้บริการของคณะ)
14.   ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

งานงบประมาณ

งานงบประมาณ
1.   จัดทำแผนงาน และโครงการรวมของคณะ เพื่อพัฒนาและทำแผนปฏิบัติงานประจำปีของคณะ
2.   จัดทำ รวบรวมแผนงาน และโครงการจากหน่วยงานต่าง ๆ ของคณะ เพื่อขออนุมัติผู้บังคับบัญชา
3.   สำรวจ และเก็บรวบรวมสถิติที่เอื้อต่อการวางแผน และการจัดสรรงบประมาณ
4.   วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้ได้ผลในการกำหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน
5.   รวบรวมและจัดระบบข้อมูลการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี
6.   จัดทำรายงานประจำปีของคณะ
7.   จัดทำข้อมูลงานประกันคุณภาพการศึกษา
8.   ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
9.   ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj