ประกวดราคาซื้อเครื่องผสมแบบปดสําหรับพลาสติก จํานวน ๑ ชุด เปนเงิน ๑,๙๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ภาค วิชาวิศวกรรมวัสดุและโลหการ คณะวิศวกรรมศาสตร

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj