ข่าวกิจกรรม ข่าวกิจกรรม

โครงการ "จิตอาสา พัฒนา บูรณะศาสนสถาน"


คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดทำโครงการ “จิตอาสา พัฒนา บูรณะศาสนสถาน” ในวันที่ 14,15,21, 22และ 28 พฤศจิกายน 2558 ณ วัดพายทอง อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง เพื่อพัฒนาบุคคลากรและนักศึกษาให้เป็นบุคคลที่เป็นคนดี มีคุณภาพ มีจิตอาสา มีความรู้คู่คุณธรรม และสามารถบูรณาการความรู้ในสายวิชาชีพวิศวกรรม และสามารถบูรณาการความรู้ในสายวิชาชีพวิศวกรรมเพื่อการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมได้

Read more: โครงการ "จิตอาสา พัฒนา บูรณะศาสนสถาน"

โครงการ "5 ธันวาคม" วิศวกรรมศาสตร์เทิดไท้องค์ราชัน


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวกร อ่างทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ภูมิพลอดุลยเดช ในวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุมกาสะลอง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม  2550 

Read more: โครงการ "5 ธันวาคม" วิศวกรรมศาสตร์เทิดไท้องค์ราชัน

โครงการ “มหาวิทยาลัยน่าอยู่ มุ่งสู่สิ่งแวดล้อมที่ดี”

    เนื่องจากปัญหาทางสิ่งแวดล้อมกำลังเป็นปัญหาระดับโลก ซึ่งในส่วนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดโครงการ “มหาวิทยาลัยน่าอยู่ มุ่งสู่สิ่งแวดล้อมที่ดี” ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2558 เพื่อให้นักศึกษาได้นำความรู้ที่ได้ศึกษาจากรายวิชา Air Pollution Control และรายวิชา Environmental Engineering Laboratory ซึ่งมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการควบคุมมลพิษทางอากาศ และการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมมาบูรณาการเพื่อให้เกิดประโยชน์ โดยทำการตรวจวัดคุณภาพมลพิษทางสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นข้อมูลในการหาแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อม และพัฒนามหาวิทยาลัยให้ก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) ตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2557-2560 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

โครงการ “ส่งเสริมคุณธรรม นำความรู้เป็นพุทธบูชา พัฒนาศาสนสถาน”

    คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดทำโครงการ “ส่งเสริมคุณธรรม นำความรู้เป็นพุทธบูชา พัฒนาศาสนสถาน” ในระหว่างวันที่ 12 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2558 ณ สำนักปฏิบัติธรรมวัดป่าโคกน้อยตำหนักต้นสน อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรและนักศึกษาให้เป็นคนดี มีคุณภาพ มีจิตอาสา มีความรู้คู่คุณธรรม และสามารถบูรณาการความรู้ในสายวิชาชีพวิศวกรรมเพื่อการอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมได้ โดยการจัดกิจกรรมให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาร่วมกัน ฟื้นฟู พัฒนา บูรณะซ่อมแซม สำนักปฏิบัติธรรมโคกน้อยตำหนักต้นสน ซึ่งเป็นการทำนุบำรุงศาสนสถาน ที่เป็นแหล่งการเรียนรู้ และแสดงออกซึ่งวัฒนธรรมอันดีงามของพุทธศาสนิกชนให้คงอยู่สืบไป 

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj