หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

         หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553)

1. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
2. สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ
3. สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
4. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
5. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
6. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
7. สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งทอ
8. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีสิ่งทอ
9. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม
10. สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
11. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
12. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
13. สาขาวิชาวิศวกรรมพลาสติก
14. สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์
15. สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร
16. สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร

       ข้อมูลการศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2556

1. ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
2. ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
3. ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
4. ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
5. ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ
6. ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
7. ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
8. ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
9. ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและโลหการ
10.ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร
                                             รายละเอียด....

       ข้อมูลการศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2555

1. ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
2. ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
3. ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
4. ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
5. ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ
6. ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
7. ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
8. ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
9. ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและโลหการ
10.ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร
                                                               
รายละเอียด....

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj