ประชาสัมพันธ์ การขอใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา