ขอให้นักศึกษาชั้นปีที่1 (หลักสูตร 4 ปี) หรือนักศึกษาที่ไม่มีสาขาวิชาเข้ารับฟังการชี้แจงวิธีการเลือกสาขา

Comments are closed.