โครงการ “มหาวิทยาลัยน่าอยู่ มุ่งสู่สิ่งแวดล้อมที่ดี”

 

เนื่องจากปัญหาทางสิ่งแวดล้อมกำลังเป็นปัญหาระดับโลก ซึ่งในส่วนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดโครงการ “มหาวิทยาลัยน่าอยู่ มุ่งสู่สิ่งแวดล้อมที่ดี” ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2558 เพื่อให้นักศึกษาได้นำความรู้ที่ได้ศึกษาจากรายวิชา Air Pollution Control และรายวิชา Environmental Engineering Laboratory ซึ่งมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการควบคุมมลพิษทางอากาศ และการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมมาบูรณาการเพื่อให้เกิดประโยชน์ โดยทำการตรวจวัดคุณภาพมลพิษทางสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นข้อมูลในการหาแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อม และพัฒนามหาวิทยาลัยให้ก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) ตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2557-2560 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

โครงการ “มหาวิทยาลัยนาอยู มุงสูสิ่งแวดลอมที่ดี” (742.8 KiB, 35 downloads)

Comments are closed.