โครงการ “ส่งเสริมคุณธรรม นำความรู้เป็นพุทธบูชา พัฒนาศาสนสถาน”

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดทำโครงการ “ส่งเสริมคุณธรรม นำความรู้เป็นพุทธบูชา พัฒนาศาสนสถาน” ในระหว่างวันที่ 12 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2558 ณ สำนักปฏิบัติธรรมวัดป่าโคกน้อยตำหนักต้นสน อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรและนักศึกษาให้เป็นคนดี มีคุณภาพ มีจิตอาสา มีความรู้คู่คุณธรรม และสามารถบูรณาการความรู้ในสายวิชาชีพวิศวกรรมเพื่อการอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมได้ โดยการจัดกิจกรรมให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาร่วมกัน ฟื้นฟู พัฒนา บูรณะซ่อมแซม สำนักปฏิบัติธรรมโคกน้อยตำหนักต้นสน ซึ่งเป็นการทำนุบำรุงศาสนสถาน ที่เป็นแหล่งการเรียนรู้ และแสดงออกซึ่งวัฒนธรรมอันดีงามของพุทธศาสนิกชนให้คงอยู่สืบไป

โครงการ “ส่งเสริมคุณธรรม นำความรู้เป็นพุทธบูชา พัฒนาศาสนสถาน” (1.2 MiB, 17 downloads)

Comments are closed.